تاريخ : چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ | 10:0 | نویسنده : فراشبندی

    

 

 

 

کفایت روانسنجی پرسشنامه الگوی ارتباطی همسران

رابطه مهارت مدیریت خشم با وضعیت اشتغال، سن و رضایتمندی زناشویی زنان

نقش واسطه گری خودگسستگی برای والدگری و سلامت روان

مقایسه دلبستگی به پدر و مادر و تاثیر آن بر خودمختاری با توجه به جنسیت و سن نوجوانان شهر شیراز

پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی و بهکامی عاطفی زوجین از روی نیازهای خانواده با واسطه گری ابعاد هوش عاطفی

اثربخشی آموزش بازی درمانی کودک-محور به مادران بر سبک های فرزندپروری و رابطه مادر کودک

مقایسه مقیاسهای مدل فرایند و محتوای خانواده های معتاد و غیرمعتاد

بررسی رابطه فرزندان با پدر و مادر در آزمون ترسیم خانواده در دوره ابتدایی میان دانش آموزان روستایی و شهری

بررسی تاثیر تفاهم جنسی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان متاهل

نقش واسطه گری خودکارآمدی بین کمال گرایی و اهمال کاری

پیش بینی سبک های تنظیم شناختی هیجان براساس سبک های والدگری در گروه نوجوانان

مقایسه تعارض کار-خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل

بررسی نگرش دانشجویان دختر و پسر در خصوص ازدواج دوم مردان

نیاز سنجی دوره آموزش خانواده و والدین دانش آ»وزان دوره متوسطه شهرستان تنکابن

رابطه طرحواره های شناختی ناسازگار با فرایند و محتوای خانواده و شیوه های مقابله با تعارض دانش آموزان دبیرستانهای شهر شیراز

رابطه پیوند مادرانه و پدرانه با پدیده وانمودگرایی در فرزندان

تاثیر آموزش هیجان محور بر ارتباط بین مادران و دختران نوجوان

بررسی و مقایسه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی مادران و دانش آموزان عادی و دانش آموزان با اختلال یادگیری

بررسی مقایسه ای اختلال های عاطفی-رفتاری، عزت نفس و خودکارآمدی دختران نوجوان محروم از پدر و عادی

مقایسه سازگاری و عزت نفس نوجوانان 15 تا 18 ساله در شهر سمیرم

بررسی رابطه بین رضایت زناشویی، تعارضات زناشویی و همسرآزاری در زنان و مردان متاهل در شهر اصفهان

مقایسه صمیمیت و سازگاری زناشویی در دوسبک انخاب همسر از طریق موسسه های همسرگزینی و همسرگزینی از طریق معرفی خانواده

رابطه نگرش های جنسی سبک های عشق ورزی و معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان

مقایسه مهارتهای اجتماعی در کودکان پیش دبستانی مقبول و مطرود

کفایت شاخصهای روان سنجی مقیاس رضایتمندی زناشویی

سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای روابط فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی

پیش بینی تاب آوری توسط الگوهای ارتباط خانواده در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان قروه

رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و امید

اثربخشی برنامه آموزش روان شناختی خانواده بر بهبود جو خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی

تاثیر زوج درمانی معنوی بر کاهش آزار عاطفی زوجین شهر اصفهان

بررسی ارتباط شیوه کنترل والدین با هرزه گردی نوجوان

اثربخشی آموزش مهارت های فرزندپروری به اضطراب فرزندان فاقد پدر

نقش واسطه گری تاب آوری در ارتباط بین ابعاد دلبستگی و سلامت روان

سنجش رواج آزاد عاطفی والدین و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

پیش بینی سازگاری براساس سبک های والدگری

رابطه شیوه های فرزندپروری و هراس اجتماعی والدین با اختلال هراس اجتماعی دختران 14 تا 17 ساله

تبیین رابطه الگوی ارتباط خانواده و خودپنداره افراد با سبکهای مقابله ای آنها در میان دانشجویان موسسه آموزش عالی ارم شیراز

رابطه بین انسجام و انعطاف پذیری خانواده و ویژگی های شخصیتی با عزت نفس مشروط نوجوانان

بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با فرار دختران از منزل در دختران مراجعه کننده به مراکز حمایتی بهزیستی شیراز

مقایسه تاثیر مشاوره به روش تحلیل رفتار متقابل با مشاوره شناختی-رفتاری مادران بر کاهش اضطراب کودکان

بررسی تاثیر آموزش مهارت های فرزندخواندگی برکاهش تنیدگی زوجین متقاضی فرزند خواندگی

بررسی رابطه بین سبکهای تفکر با ادراک سبکهای فرزندپروری والدین در دانشجویان

 

 

 

وضعیت مقاله

 

بررسی مقایسه بین سبک دلبستگی دانش آموزان آزاردیده و آزارندیده مقطع راهنمایی شیراز

 

بررسی اثربخشی خانواده درمانی به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی

 

نقش خانواده در زبان آموزی و سواد کودک

 

بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با کمرویی دختران

 

تاثیر آموزش خانواده بر تعلیم و تربیت فرزندان

 

خلق و خو و رشد اجتماعی در نوجوانان با مقایسه نوجوانان در خانواده های طلاق و عادی

 

عملکرد خانواده و نقش آن در پرخاشگری و عزت نفس نوجوانان

 

نقش خودپنداره و رضایت زناشویی در زنان شاغل و غیرشاغل

 

مقایسه نیمرخ روانشناختی، وضعیت اقتصادی اجتماعی والدین کودک آزار با والدین غیرکودک آزار

 

ارتباط جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با رضایت زناشویی در دانشجویان زن متاهل

 

بررسی رابطه ویژگی نقاشی کودکان با هوش هیجانی مادر در شهرستان فسا در سال تحصیلی 90-89

 

بررسی نقش تربیتی خانواده در فرهنگ اسلامی

 

کارایی خانواده و سلامت عمومی

 

دلبستگی به والدین و سبکهای عشق

 

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی والدین و اعتیاد فرزندان

 

بررسی رابطه بین ابعاد عملکرد خانواده و سلامت عمومی دانشجویان

 

مقایسه رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی در کارکنان نوبت کار و روزکار ثابت در کارکنان یک سازمان صنعتی در اهواز

 

تاثیر مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش اضطراب زنان مطلقه

 

بررسی تاثیر خانواده درمانی یکپارچه در افزایش رضایتمندی زوجین

 

بررسی نقش انعطاف پذیری و انسجام خانواده در راهبردهای فراشناخت در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر کازرون

 

بررسی نقش انعطاف پذیری و انسجام خانواده در راهبردهای فراشناخت در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهرستان کازرون

 

بررسی تاثیرات میزان بخشایش و ابعاد آن در چرخه های زندگی زوجین شهرستان بیرجند

 

بررسی رابطه زندگی کیفیت کاری و رضایت در زندگی کارکنان متاهل شرکت پالایش نفت بندرعباس

 

مقایسه رضایت زناشویی در بین زوجین فرزند دار و بدون فرزند

 

شرم و گناه: رابطه هیجان های اخلاقی و سبک های فرزند پروری

 

شرم و گناه: رابطه هیجان های اخلاقی و سبک های فرزندپروری

 

بررسی و مقایسه تعارض والد-نوجوان و رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

 

بررسی و مقایسه شیوه های مقابله با فشار روانی در والدین دانش آموزان با نارسایی شنوایی و عادی شهر فسا در سال تحصیلی 90-89

 

رابطه تصویر تن افسردگی و رضایت زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان شناسی

 

رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با سلامت روان در نوجوانان

 

رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده با سلامت روان در نوجوانان

 

بررسی ارتباط بین عدم رضایت از زندگی زناشویی ادراک حمایت های دریافتی از همسر، دلبستگی به خدا و هوش

 

بررسی عوامل خانوادگی موثر بر کودک آزاری در کودکان شهری و روستایی (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری)

 

بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی و رابطه جنسی

 

اثر آموزش ارتباط غیرتلامی بر سازگاری زناشویی

 

ارتباط پرخاشگری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

 

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با والدین کودکان عادی و کودکان آموزش پذیر 6 تا 7 ساله در شهرستان شیراز در سال تحصیلی 90-89

 

تاثیر سبکهای هویتی مردان بر انواع خشونت خانگی آنان نسبت به همسر خود

 

بررسی رابطه و تاثیر ادراک از خود بر میزان رضایت زناشویی در خانواده

 

بررسی و مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین در خانواده های آسیب دیده و عادی

 

بررسی علل طلاق عاطفی و روانی در خانواده ها

 

رابطه جو مذهبی خانواده با رشد عاطفی در نوجوانان شهر شیراز

 

سنجش باورهای غیرمنطقی جوانان پیش از ازدواج

 

بررسی سالمندآزاری نسبت به زنان سالمند ساکن در مرکز سالمندان جهرم

 

بررسی حمایت عاطفی دریافت شده از خانواده روابط متقابل و ویژگی های شخصیت دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان سمیرم

 

رابطه بین سالهای ازدواج و تعداد فرزندان با برآورده شدن نیازهای اساسی روان شناختی در دانشجویان متاهل

 

بررسی روابط ساده و چندگانه تصویر ذهنی بدنی و شادکامی در بین زنان خانه دار

 

بررسی ارتباط بین عامل های حمایتی خانواده و تاب آوری

 

نقش واسطه گری سبک های مقابله با استرس برای عوامل استرس و نشانگان استرس

 

بررسی رابطه بین انعطاف و انسجام خانواده و عزت نفس اجتماعی در نوجوانان

 

سبک های دلبستگی در مراحل تحولی خانواده

 

سلامت روان و مقیاس حل تعارض در بین زنان متاهل و مجرد

 

بررسی رابطه عملکرد خانواده و میزان مهارت اجتماعی نوجوانان

 

بررسی رابطه عملکرد خانواده و میزان مهارت های اجتماعی نوجوانان

 

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کودکان خیابانی

 

تاثیر آموزش کوتاه مدت مهارت زندگی بر کاهش ناکارآمدی جنسی و بهبود خودپنداره جنسی مادران

 

تاثیر بسته خودآموز جنسی بر احساسان جنسی زوجین

 

بررسی رضایتمندی جنسی و بهداشت روانی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

 

بررسی رابطه هوش هیجانی، سلامت روانی و سازگاری زناشویی در زوجین

 

بررسی رابطه هوش هیجانی سلامت روانی و سازگاری زناشویی در زوجین

 

نظام ارزشی باورهای خودکارآمدی و سازگاری در دانش آموزان دبیرستانی: مقایسه بین نوجوانان دارای پدر جانباز و غیر جانباز

 

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر بهبود کیفیت عرصه های زندگی خانوادگی و عاشقانه بیماران مبتلا به سرطان مری و معده

 

رابطه بی ثباتی پدر و مادر و عزت نفس با بهزیستی روانشناختی فرزندان

 

مقایسه میزان تعهد زناشویی در افراد مقید و غیرمقید به مذهب

 

مقایسه ویژگی های شخصیتی در زنان طالق و غیرطلاق

 

پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های فرزندپروری والدین و ارتباط آن با خود کارآمدپنداری و اضطراب ریاضی

 

بررسی رابطه قصه های عشق و رابطه با مادر

 

بررسی رابطه بین ابعاد پدرانه و مادرانه از دیدگاه نوجوانان مقطع متوسطه شهر اصفهان

 

مقایسه فرایند محتوای خانواده درخانواده های دارای کودک پیش فعال و کودک عادی

 

بررسی تاثیر آموزش خانواده براساس مدل فرایند محتوا بر نیم رخ شناختی خانواده های دارای کودک پیش فعال

 

مقایسه وضعیت بهداشت روانی سالمندان آسایشگاه معلولین کرج با سالمندان غیرآسایشگاهی

 

مقایسه برخی از ملاکهای ازدواج در دانشجویان مجرد پسر و دختر

 

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و بهزیستی روان شناختی خانواده با واسطه گری سبک های پردازش هویت در نوجوانان

 

بررسی ارتباط بین کمال گرایی والدین با اختلافات رفتاری و عاطفی در کودکان

 

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان کرمانشاه

 

نقش پیش بین مولفه های جو خانوادگی در پدیدآیی نگرانی مرضی در دانشجویان

 

مقایسه نظام ارزشی به رغبت ها و نگرش های مذهبی دانش آموزان متوسطه با مادران آنها

 

اثربخشی زوج درمانی گروهی با استفاده از روش چارچوب سنجش فرهنگی بر افزایش رضایتمندی و سازگاری زناشویی زوجین میان فرهنگی

 

مقایسه الگوهای درون بین افراد موفق و ناموفق در روابط زناشویی شهر تهران

 

بررسی رابطه صمیمیت زوجین با افسردگی در زنان متاهل

 

مقایسه نگرش جوانان متاهل و مجرد نسبت به عشق و ویژگی های آن

 

بررسی مقایسه ای رضایتمندی زناشویی والد مادر کودکان پرخاشگر و بهنجار

 

بررسی اثربخشی تصویرسازی هدایت شده بر کاهش تعارضات والد-فرزند در دوره نوجوانی

 

مقایسه ویژگی های روانی، شناختی، اجتماعی والدین خویشاوند و غیر خویشاوند

 

رابطه بین سبک های والدگری و ابعاد خودگسستگی

 

رابطه والدگری با خودپنداره و ابعاد آن در دانش آموزان شهرستان شیراز

 

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار

 

بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل

 

اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهزیستی روان شناختی و مولفه های آن در زوجین ناسازگار

 

تحلیل عوامل خانوادگی قتل ناموسی

 

رابطه بین رضایت زناشویی،عشق آتشین و مسایل جنسی در مراجعه کنندگان متاهل مراکز مشاوره و روانشناسی گرگان

 

تاثیر آموزش والدین دارای کودکان عقب مانده ذهنی بر آرامش خانواده/پژوهش کیفی

 

بررسی مقایسه بین سبک فرزند پروری خانواده ها با سازگاری اجتماعی نوجوانان

 

بررسی رابطه میزان فردیت یافتگی و روابط ولی-فرزندی در دختران شهرستان

 

ارزیابی برنامه های آموزش خانواده از دیدگاه والدین دانش آموزان مدارس ناحیه 2 کرمان در برآوردن نیازهای آموزشی آنان

 

رویکردی نظری بر شاخص روان شناختی خانواده سالم

 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های عشق با رضایت زناشویی در پرسنل متاهل دانشگاه آزاد ساری

 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های عشق با رضایت زناشویی در پرسنل متاهل دانشگاه آزاد ساری

 

بررسی و مقایسه سبکهای دلبستگی و ویژگی های شخصیتی مادران دانش آموزان عادی و دارای اختلال یادگیری

 

بررسی و مقایسه روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه عقلانی-عاطفی و واقعیت درمانی در افزایش رضایت زناشویی

 

بررسی مقایسه ای اختلال های عاطفی-رفتاری عزت نفس و خودکارآمدی دختران نوجوان محروم از پدر و مادر

 

مقایسه ابراز وجود و ویژگی های شخصیتی زنان مراجعه کننده به دادگاههای خانواده با زنان عادی شهر شیراز

 

مقایسه ابزار وجود و ویزگی های شخصیتی زنان مراجعه کننده به دادگاههای خانواده و زنان عادی شهر شیراز

 

بررسی تاثیر آموزش ارتباط براساس رویکرد برنامه ارتباط زوجین بر بهبود روابط سلامت روانی زوجین

 

رابطه رضایمندی زناشویی والدین با پیشرفت تحصیلی در کودکان ناشنوا

 

رابطه سبک های دلبستگی با سازگاری زناشویی

 

بررسی رابطه بین حمایت اولیه والدین هوش عاطفی و خودکارآمدی عمومی در دانشجویان دانشگاه شیراز

 

بررسی اثربخشی گروه درمانی بر رضایتمندی زناشویی بیماران بهبود یافته مرکز ترک اعتباد

 

خودپایی و رضایت مندی زناشویی

 

خودپایی و رضامندی زناشویی

 

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با میزان خشونت خانوادگی زوجین

 

اثربخشی آموزش رفتارهای جنسی به شیوه گروهی بر بهبود کیفیت روابط زناشویی در برنامه های آموزش خانواده

 

بررسی مقایسه ارضای نیازها و آسیب شناسی از زندگی و ادراک خویشتن در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر

 

بررسی اثربخشی آموزش راه حل محور بر رضایت از زندگی و ادراک خویشتن در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر

 

بررسی اثر بخشی زوج درمان شناختی بر کاهش نارضایتی زناشویی زوجین

 

تاثیر نوع ازدواج (سنتی و مدرن) بر رضایت زناشویی زوجین

 

تبیین جامعه شناسی پدیده عشق در روابط خانوادگی و عوامل موثر در آن (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری)

 

اثربخشی بازی های والد-کودک در تبیت جنسی کودکان 3 تا 4 ساله

 

بررسی نیازهای آموزشی و تربیتی والدین و دانش آموزان از دیدگاه خود و مدرسان آموزش خانواده

 

تاثیر آموزش خانواده در کاهش      بیماران وابسته به مواد مخدر

 

رابطه بین سبکهای فرزندپروری والدین و خلاقیت دانش آموزان دختر عادی وتیزهوش

 

بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی و شادکامی با بحران هویت در بین نوجوانان ساکن در مراکز نگهداری بهزیستی و نوجوانان عادی شهر رشت

 

بررسی مقدماتی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای برای جهانهای همسرگزینی در دانشجویان دختر

 

سبک تربیتی دختران در فرهنگ ایرانی و تاثیر آن در زندگی زناشویی

 

نقش واسطه گری سبک های مقابله ای در رابطه با هوش هیجانی با رضایت از زندگی

 

نقش واسطه گری سبکهای مقابله ای در رابطه با هوش هیجانی با رضایت از زندگی در زنان دارای مشکلات خانوادگی

 

نقش واسطه گری سبکهای مقابله ای در رابطه هوش مغزی با رضایت در زندگی در زنان دارای مشکلات خانوادگی

 

بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر فرسودگی زناشویی افراد متاهل

 

بررسی طلاق به عنوان آخرین راه حل تعارضات خانوادگی

 

رابطه رضایت جنسی با بهداشت روان در زنان متاهل

 

خانواده و روان درمانی از راه دور

 

بررسی نقش کیفیت رابطه با والدین در سلامت روان و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان

 

نقش پیش بین مولفه های جو خانوادگی در نظم بخشی هیجانی دانشجویان

 

رابطه تعارض شغل-خانواده با رفتار شهروندی سازمانی

 

بررسی میزان حمایت اجتماعی والدین از دانش آموزان ابتدایی و ارتباط آن با ویژگی های دموکراتیک

 

رابطه رضایت زناشویی و امید به زندگی و تعداد فرزندان و فرهنگیان

 

رابطه الگوی ارتباطی خانواده و امید

 

بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی والدین با رفتار سازشی کودکان طیف اوتیسم

 

بررسی تاثیر مشاوره بر تقویت رابطه زناشویی

 

تاثیر آموزش خانواده بر سلامت روانی والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

 

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر کارایی خانواده های دارای فرزند پیش فعال/کمبود توجه شهر اصفهان در سال 90

 

تاثیر مداخله در بحران و آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش رضایت از زندگی زوجین شهر تهران

 

بررسی رابطه تولیت (دل درد شکیم) شیرخواران و افسردگی، اضطراب و استرس داوران

 

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با ویژگی های شخصیت و خودکارآمدی نوجوانان

 

مقایسه سازگاری و عزت نفس نوجوانان

 

تاثیر آموزش ارتباط براساس رویکرد برنامه ارتباط زوجین بر بهبود روابط و سلامت روانی زوجین

 

بررسی رابطه درونگرایی و برونگرایی با سازگاری زوجین شهر شیراز

 

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با سرسختی و خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان

 

بررسی کارایی مدل محتوا و فرایند خانواده در تبیین تفاوت بین خانواده های متفاضی طلاق و عادی

 

خانواده و کودک آزاری

 

رابطه شیوه های فرزندپروری و سبک های اسناد والدین با هویت فرزندان

 

بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی

 

رابطه کمال گرایی و شادکامی با عملکرد خانواده در دانشجویان

 

دلبستگی ایمن در کودکان و نظم و انضباط والدین

 

رابطه ساختار قدرت در خانواده با خودپنداره و سلامت روانی

 

بررسی رابطه بین رابطه ولی-فرزندی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان دختر و پسر شهر شیراز

 

مقایسه میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی و ارتباطی سیتر در کاهش تعارضات زناشویی زوجین در حال طلاق مرودشت

 

بررسی رابطه بین تاب آوری با الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان شاهد و غیرشاهد

 

بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر افسردگی زنان شهر اصفهان

 

رابطه انسجام خانواده و کیفیت زندگی با شادکامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت

 

رابطه انسجام خانواده و کیفیت زندگی با شادکامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت

 

بررسی رابطه بین میزان تحصیلات والدین با نگرش فرزندان نسبت به ابعاد الگوی ارتباط خانواده

 

تاثیر آموزش روانی خانواده (مدل اتکینسون وکویا) بر سلامت عمومی خانواده های دارای فرزند مبتلا به اسکیزوفرینا

 

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت

 

تحلیل ارتباط بین ویژگی های پنجگانه شخصیت با رضایت زناشویی

 

پیش بینی روابط با همگنان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی از طریق سبک دلبستگی مادران

 

پیش بینی سلامت روانی دختران از طریق سبک دلبستگی مادران

 

بررسی رابطه بین الگوی ارتباطی خانواده پرخاشگری و عزت نفس دانش آموزان مدارس راهنمایی شیراز

 

بررسی رابطه بین رابطه ولی-فرزند/ و هراس اجتماعی نوجوانان دختر و پسر شهر شیراز

 

بررسی رابطه عملکرد خانواده با سلامت روانی و آثار سوگ در خانواده های داغدیده شهر اصفهان

 

رابطه ابعاد کمال گرایی والدین با عزت نفس و خودکارآمدی فرزندان

 

سنجش رواج آزار عاطفی والدین و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

 

اثربخشی مداخلات آموزشی خانواده به ارتقاء کیفیت زندگی خانوادگی کودکان اتیسم

 

بررسی رابطه هوش هیجانی و بخشش با رضایت زناشویی زوجین شهرستان مرودشت

 

رابطه انسجام و مهارت ارتباطی خانواده با کیفیت زندگی

 

سلامت روانی زوجین نقش ابعاد صمیمیت زناشویی و الگوهای ارتباطی

 

رابطه بین الگوی ارتباط خانواده با سازگاری دانش آموزان شاهد و غیرشاهد

 

بررسی رابطه الگوی ارتباط خانواده با خودکارآمدی

 

پیش بینی تفکر انتقادی براساس سبک های والدگری

 

بررسی ادراک دانشجویان متاهل از مشکلات و موانع زندگی با نگاهی به ازدواج های دانشجویی

 

دیدگاه والدین درباره چیستی، علل، کارآمدی و راهکارهای جایگزین تنبیه در فرزندان

 

مقایسه رضایت زناشویی تاب آوری و سلامت روان در والدین کودکان معلول و عادی

 

بررسی نقش گذشت و همدلی در پیش بینی رضایت زناشویی

 

رابطه هوش معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان متاهل

 

بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش تعارضات زناشویی

 

رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی و نگرش نسبت به مرگ در سالمندان

 

تحلیل روزمره گری زنان و نقش آن در صمیمیت زوجین

 

نقش گفتگو در صمیمیت زوجین از دیدگاه زنان

 

نقش مدیریت زمان در صمیمیت زوجین از دیدگاه زنان

 

تجربه احساس شرم و گناه در نوجوانان براساس ادراک از محیط خانواده

 

رابطه رضایت زناشویی و پرخاشگری زنان دانشجو

 

تاثیر سازگاری زناشویی و والدین بر عزت نفس و مهارتهای اجتماعی نوجوانان

 

رابطه والدفرزندی و عزت نفس نوجوانان

 

رابطه شیوه های فرزندپروری بر شادی و تاب آوری گروهی از دانش آموزان شیراز

 

بررسی رابطه بین میزان انسجام خانواده با شیوه های مقابله با استرس نوجوانان دختر و پسر شهر زرقان

 

تاثیر ابعاد الگوهای ارتباط خانواده بر خودپنداره نوجوانان

 

رابطه رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی

 

اثربخشی آموزشی مهارتهای ارتباطی بر عملکرد خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

 

مقایسه الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین دانشجو و غیردانشجوی شیراز

 

مقایسه باورهای غیرمنطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر بندرعباس

 

مقایسه سبک های دلبستگی و ابعاد عشق در نوجوانان دارا و فاقد رابطه با جنس مخالف در دانش آوزان دبیرستان های شهرکرد

 

مقایسه الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی و سلامت روان در فرزندان خانواده های تک والدی و عادی

 

نقش هوش هیجانی در پیش بینی رضایت زناشویی

 

اثربخشی آموزش خانواده بر رضایت زناشویی

 

کاربرد مقیاس بالینی مک مستر برای سنجش عملکرد زوجین در آستانه ازدواج

 

مقایسه هوش هیجانی، هوش شناختی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان عادی و بزهکار

 

رابطه سبک های والدگری با اختلالات رفتاری کودکان

 

تاثیر رسانه های فراملی (اینترنت) بر روابط فرزندان در خانواده

 

بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی به شیوه مایکل فری بر رضایت زناشویی زنان در آستانه طلاق

 

اثربخشی آموزش معنا-محور بر بهبود توانایی حل مساله زنان متاهل

 

اثربخشی آموزش معنا-محور بر بهبود توانایی برقراری ارتباط زنان متاهل

 

تعیین سهم حال و هوای خانواده و احساس تنهایی در وابستگی دختران نوجوانان به اینترنت

 

پیش بینی تعارضات زناشویی براساس سبک های تفکر

 

رابطه بین نقش والدین و مدرسه در آموزش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه والدین دانش آموزان استثنایی

 

رابطه بین تعاملات خانواده و مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استثنایی شهرستان دشتستان

 

رابطه خودکارآمدی مادر با سلامت روان کودکان مقطع ابتدایی شیراز

 

بررسی رابطه رضایت زناشویی و معنویت در بین کارکنان دانشگاه

 

بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده با شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان

 

رابطه میان ویژگی های شخصیتی و کیفیتی زندگی با ویژگی های جمعیت شناختی

 

بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی معلمین

 

رابطه هوش هیجانی مادران با سازگاری اجتماعی کودک 6 ساله

 

رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با رضایت از زندگی

 

پیش بینی میزان بحران هویت دانش آموزان بر اساس سبک های فرزندپروری والدین

 

رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان

رسانه ، ابزارهای فناوری اطلاعات و آسيب‌های نوپديد

 

 

   • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ